کاش توی بازار صداقت کمی ارزانی بود ...

                  

 


 

نوشته شده توسط پائیزی


...

 

دختـر پائیـز که باشی مهربان تر میشوی به یمن دلدادگی ، به پاس برگ ریزان های بی وقفه

دختـر پائیـز که باشی بـاران برایت مقدس است ، بی بهانه دیوانه ات میکند 

دختـر پائیـز که باشی زودرنج میشوی ، زودتر میشکنی

 

 

                                   


 

نوشته شده توسط پائیزی
RSS

POWERED BY

BLOGFA.COM


-