کاش توی بازار صداقت کمی ارزانی بود ...

                  

 


 

نوشته شده توسط پائیزی